Παρέχουμε Υπηρεσίες :

  • Συλλογής και Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων υλικών
  • Περιβαλλοντικών Συμβουλών
  • κυρίως όμως Καταγραφής-Παρακολούθησης και διαρκούς Ενημέρωσης των ποσοτήτων Ανακύκλωσης των συνεργαζόμενων φορέων